Home >> ch?t l??ng và d?ch v?

Ph??ng cham ch?t l??ng: ch?t l??ng là s? 1, khách hàng là th??ng ??, lu?n lu?n c?i ti?n, ch?t l?c tinh hoa, th?a m?n k? v?ng c?a khách hàng b?ng s?n ph?m m?i h?n và t?t h?n.

M?c tiêu ch?t l??ng: ch?t l??ng qu?n ly phù h?p v?i tiêu chu?n h? th?ng ch?t l??ng ISO9001:2000; ch?t l??ng s?n ph?m phù h?p v?i tiêu chu?n k? thu?t và yêu c?u H?p ??ng; S?n ph?m xu?t x??ng 100% h?p cách, ch?t l??ng ph?c v? làm v?a lòng khách hàng 95%.

Cam k?t ch?t l??ng: S?n ph?m ???c ph?c v? h?u m?i su?t ??i.

123梭哈书籍